La missió principal de l’associació és la “Promoció dels drets dels infants i els adolescents a Catalunya”, que a títol enunciatiu i no limitatiu es concreta en les següents finalitats:

 • Dinamitzar i coordinar una xarxa de persones i entitats que col·loquin la promoció i defensa dels drets dels infants com a tema central d’actuació i que impulsin accions amb aquesta finalitat.

 • Fer un seguiment de l’aplicació de les normatives legals que afecten als infants i adolescents a Catalunya i denunciar les situacions de violació d’aquestes normatives i, en general, dels drets reconeguts a la Convenció dels Drets de l’Infant per les NN UU i altres convencions i tractats internacionals sobre drets dels infants

 • Vetllar perquè es tingui en compte la perspectiva de la infància i l’adolescència en tota acció legislativa i administrativa dels poders públics, i, en general, en el conjunt d’actuacions socials que afectin aquest sector.

 • Representar el conjunt dels membres d’aquesta Taula davant la societat i els poders públics en relació als drets dels infants i adolescents i a la seva promoció.

 • Mantenir una presència activa en espais on es generin i dinamitzin polítiques i actuacions envers els infants i adolescents i promoure accions per desenvolupar polítiques generals i sectorials d’infància.

 • Contribuir a la sensibilització i conscienciació social sobre els drets establerts a la Convenció dels Drets de l’Infant i les resolucions que emet el Comitè dels Drets de l’Infant per a la seva millor aplicació.

 • Promoure la participació i l’associacionisme entre la infància i l’adolescència i facilitar espais d’expressió i opinió per als infants i adolescents

 • Realitzar estudis sobre la situació de la infància a Catalunya en relació al compliment de la Convenció dels Drets del  l’Infant i participar en la  confecció d’informes que, amb el mateix objectiu, dugui a terme l’Administració catalana.

 • Promoure un Pacte Nacional per a la infància i l’adolescència a Catalunya.

 • L’organització de reunions, debats o trobades sobre temes d’interès comú dels seus associats.

 • La prestació de serveis que siguin d’interès per les entitats associades.