La missió principal de l’associació és la “Promoció dels drets dels infants i els adolescents a Catalunya”, que a títol enunciatiu i no limitatiu es concreta en les següents finalitats:

 • Dinamitzar i coordinar una xarxa de persones i entitats que col·loquin la promoció i defensa dels drets dels infants com a tema central d’actuació i que impulsin accions amb aquesta finalitat.

 • Fer un seguiment de l’aplicació de les normatives legals que afecten als infants i adolescents a Catalunya i denunciar les situacions de violació d’aquestes normatives i, en general, dels drets reconeguts a la Convenció dels Drets de l’Infant per les NN UU i altres convencions i tractats internacionals sobre drets dels infants

 • Vetllar perquè es tingui en compte la perspectiva de la infància i l’adolescència en tota acció legislativa i administrativa dels poders públics, i, en general, en el conjunt d’actuacions socials que afectin aquest sector.

 • Representar el conjunt dels membres d’aquesta Taula davant la societat i els poders públics en relació als drets dels infants i adolescents i a la seva promoció.

 • Mantenir una presència activa en espais on es generin i dinamitzin polítiques i actuacions envers els infants i adolescents i promoure accions per desenvolupar polítiques generals i sectorials d’infància.

 • Contribuir a la sensibilització i conscienciació social sobre els drets establerts a la Convenció dels Drets de l’Infant i les resolucions que emet el Comitè dels Drets de l’Infant per a la seva millor aplicació.

 • Promoure la participació i l’associacionisme entre la infància i l’adolescència i facilitar espais d’expressió i opinió per als infants i adolescents

 • Realitzar estudis sobre la situació de la infància a Catalunya en relació al compliment de la Convenció dels Drets del  l’Infant i participar en la  confecció d’informes que, amb el mateix objectiu, dugui a terme l’Administració catalana.

 • Promoure un Pacte Nacional per a la infància i l’adolescència a Catalunya.

 • L’organització de reunions, debats o trobades sobre temes d’interès comú dels seus associats.

 • La prestació de serveis que siguin d’interès per les entitats associades.

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1. La denominació

Amb la denominació Taula per a la Infància i Adolescència de Catalunya en endavant TIAC es constitueix l’associació sense ànim de lucre, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny , d’associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març), els seus Estatuts i els seus reglaments

Article 2. Les finalitats

Les finalitats de l’entitat, derivades de la seva missió i principis són les següents:

 1. Impulsar el coneixement i la defensa dels drets dels infants i adolescents a Catalunya.
 2. Vetllar perquè es tingui en compte la perspectiva de la infància i l’adolescència en tota acció legislativa i administrativa dels poders públics, i, en general, en el conjunt d’actuacions que afectin aquest sector de població.
 3. Vetllar per l’aplicació del marc normatiu propi, la Convenció dels Drets de l’Infant per les NN UU, els tractats internacionals ratificats per l’Estat Espanyol, i les recomanacions en matèria d’infància del Consell d’Europa i d’altres organismes internacionals.
 4. Contribuir a la sensibilització i conscienciació social sobre els Drets de l’Infant, per a la seva millor aplicació.
 5. Dinamitzar i coordinar les entitats membres per tal que situïn la promoció i defensa dels drets dels infants com a tema central d’actuació i que impulsin accions amb aquesta finalitat, comptant amb la ve u dels infants i adolescents així com de les persones expertes en la matèria.
 6. Representar el conjunt dels membres d’aquesta Taula davant la societat i els poders públics en relació als drets dels infants i adolescents i a la seva promoció
 7. Impulsar el treball transversal sobre la infància amb l’intercanvi i reflexió entre les entitats i promovent- ne les bones pràctiques.
 8. Coordinar-se amb altres entitats de l’Estat i internacionals.
 9. Incidir en la concepció de l’infant com a ciutadà del present i no només del futur. Propiciant polítiques a favor de la participació activa de la infància i promovent les bones pràctiques sobre la participació dels infants i dels adolescents en els diferents àmbits de la societat.
 10. Promoure i difondre estudis i reflexions sobre la situació i millora de la infància a Catalunya.
 11. Promoure i impulsar un Pacte Nacional per a la infància i l’adolescència a Catalunya, d’ampli consens, que suposi una millora substancial del compliment dels drets dels infants i adolescents, des d’una perspectiva global.
 12. Promoure el reconeixement d’Estatut Consultiu de la TIAC davant dels organismes polítics i administratius, escaients, pels temes de defensa dels drets de la infància.
 13. L’organització de reunions, debats, tro bades i d’altres activitats sobre temes d’interès comú dels seus associats

Article 3. El domicili

 1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, i radica al carrer Vilamarí, núm.54 baixos.
 2. L’activitat principal de l’entitat es desenvoluparà fonamentalment a Catalunya. No obstant això, també es considera qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l’associació.

Capítol II. De les entitats associades, el s seus drets i les seves obligacions

Article 4. Entitats membre de ple dret.

 1. 1. Poden ser membres de ple dret i formar part de la TIAC, les següents entitats sense afany de lucre que es dediquin a la infància:
  a. Entitats de segon nivell, és a dir entitats que agrupen associacions, fundacions, cooperatives i/o organitzacions que també hauran de ser sense afany de lucre i dedicades a la infància.
  b. Entitats de primer nivell que no tenen un referent de segon nivell que pugui exercir la seva representació.
 2. Aquestes associacions han de complir els següents requisits:
  a. Acreditar la condició de Federació o entitat sense afany de lucre.
  b. Presentar la seva sol·licitud d’admissió amb l’acord exprés del seu òrgan competent.
  c. Tenir seu o delegació i àmbit d’ actuació a Catalunya.
  d. Acreditar que entre les seves actuacions està el treballar per la defensa dels drets dels infants i adolescents.
  e. No pertànyer a cap ens de l’administració publica ni estar vinculada formalment a cap òrgan de cap partit polític.
  f. Acceptar formalment els Estatuts de la TIAC.
  g. Estar creades i en actiu un mínim de dos anys abans de la sol·licitud d’entrada.
  h. Presentar l’aval assembleari d’un mínim de 4 entitats membres de la TIAC
  i. Exposar a l’assemblea de l’associació els motius de la seva sol·licitud d’ingrés.
 3. També podran ser membres les entitats sense afany de lucre que no siguin específicament d’infància però que tinguin com a mínim una comissió, secció o similar, i que sigui activa en l’àmbit de la infància o l’adolescència, de forma específica o transversal, i que les seves activitats siguin compatibles amb la defensa dels seus drets.


Article 5. Entitats adherides.

Poden ser entitats adherides aquelles que no complint alguns dels requisits mínims exigits per ser entitat membre puguin acreditar:

 1. Que en les seves finalitats està el treballar pel benestar i els drets dels infants en particular i pels drets humans en general.
 2. Estar avalada per 4 entitats membre.
 3. Demostrar la condició d’entitat sense afany de lucre o en el cas de tractar-se d’entitats amb afany de lucre demostrar a través de la seva memòria d’activitats que la seva activitat lucrativa és respectuosa i compromesa amb els drets dels infants, així com no haver rebut cap denúncia de vulneració de cap dret de la infància.
 4. Tenir seu o delegació i àmbit d’actuació a Catalunya. Les entitats adherides tindran dret de veu, però no de vot a les Assemblees Generals.

Article 6. Entitats participants

Són entitats participants totes aquelles de primer nivell que formen part d’una entitat de segon nivell que és membre de ple dret segons l’Article 4. Poden participar, per invitació de la seva en titat de segon nivell, en grups de treball, comissions, actes i assemblees de la TIAC, amb previ avís a la Junta Directiva.

Article 7. Admissió d’entitats

 1. Amb caràcter general les sol·licituds d’admissió a la TIAC s’han de presentar davant la Junta Directiva amb un mínim de 30 dies naturals d’antelació de la data de celebració de l’Assemblea General, juntament amb els següents documents:
  a. Sol·licitud d’ingrés com a membre, signada pel representant legal de l’entitat, a la qual s’adjuntarà el document que acrediti l’acord legalment adoptat de voler incorporar-se a la TIAC i que fa constar l’acceptació dels Estatuts del Consell i el caràcter democràtic de l’estructura i funcionament de l’entitat.
  b. Estatuts.
  c. Certificació del Registre corresponent on consti la inscripció de l’entitat.
  d. Memòria d’activitats de l’exercici anterior, destacant especialment les que tinguin a veure amb l’àmbit de la infància
  e. Auditoria econòmica o memòria econòmica signada pel representant legal
  f. Llista de membres de l’òrgan directiu.
 2. Les associacions membres actuen davant de la TIAC a través del seu representant legal o de les persones físiques que ell designi a l’efecte, les quals podran ser substituïdes en cas d’absència, malaltia o qualsevol altra raó justificada.

Article 8. Drets de les entitats

Les entitats membres de ple dret de la TIAC a través del seu representant legal o acreditats tindran els drets següents:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General
 2. Elegir i ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries i reglamentàries.
 5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions de la Junta Directiva sobre l'administració i la gestió.
 7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de la TIAC.
 9. Fer ús dels serveis comuns que la TIAC estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels Estatuts.
 12. Consultar els llibres de la TIAC.

Article 9. Drets de les entitats adherides

Les entitats adherides membres de la TIAC a través dels seus representants legals o acreditats tindran els drets següents:

 1. Assistir amb veu a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 3. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
 4. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
 5. Fer ús dels serveis que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 6. Formar part dels grups de treball.
 7. Posseir un exemplar dels Estatuts.

Article 10. Deures de les entitats membre

Són deures dels membres de l'associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes pondera- des, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i el Reglament i aprovades d'acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i reglamentàries.
 4. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
 5. Assistir a les Assemblees Generals de la TIAC

Article 11. Deures de les entitats adherides

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
 2. Complir la resta d’obligacions que per ells resultin de les disposicions estatutàries i reglamentàries.
 3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
 4. Pagar les quotes d’entitat adherida

Subcategories