Amb motiu de les eleccions generals del 20 de novembre i coincidint amb el 22è aniversari de la Convenció dels Drets de l’Infant, des la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya volem recordar a administracions públiques, institucions, partits polítics i teixit associatiu la necessitat del seu compromís per assolir els reptes i les actuacions que en matèria d’Infància estan pendents de desenvolupar-se per a Catalunya:

 1. Desplegament reglamentari integral de la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència a Catalunya amb els corresponents calendari i memòria econòmica.
 2. Reglamentar el funcionament de la Comissió específica sobre la infància i adolescència de Catalunya que ha estat creada recentment al Parlament de Catalunya, de manera que les organitzacions d’infància puguin participar-hi.
 3. Impulsar i donar suport al Pacte per la Infància i l’Adolescència a Catalunya.
 4. Elaborar un pla de treball i prendre mesures pràctiques per eradicar la pobresa infantil i per pal·liar-ne els seus efectes.
 5. Promoure la participació infantil i en especial en els Consells d’infants i adolescents locals i el Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència a Catalunya (CNIAC), previst a la Llei.
 6. Assegurar, defensar i promoure el respecte als Drets dels infants reconeguts a la Convenció dels Drets dels Infants i la Llei d’Oportunitats de la Infància i l’Adolescència a Catalunya entre la ciutadania en general, els propis infants i el món acadèmic i professional. Incloure’ls en el currículum dels Plans d’estudis de les facultats i escoles universitàries més significatives (Dret, Pedagogia, Psicologia, Treball Social, Educació Social, Economia).
 7. Assegurar la perspectiva d’infància amb la coresponsabilitat i coordinació efectiva de tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya mitjançant el compliment del que disposa la disposició addicional cinquena de la llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
 8. Establir els mecanismes necessaris per a que l’Observatori dels Drets de la Infància compti amb els recursos necessaris per tal de poder fer estudis i informes periòdics sobre la situació de la infància i l’adolescència a Catalunya.
 9. Acreditar amb Estatut Consultiu al Parlament de Catalunya un conjunt d’entitats representatives de l’àmbit de la infància i l’adolescència per tal que assessorin les accions que afecten aquest sector.
 10. Revisar els processos administratius d’adopció i/o d’oposició  de les mesures de protecció d’infants i adolescents, per tal de fer-los mes garantistes, transparents i públics, amb la intervenció d’advocats especialistes  en tot el procés i evitar, així,  la indefensió   dels menors i de les famílies biològiques, acollidores i/o adoptives.
 11. Reduir l’edat de dret de vot als 16 anys.