La diversitat d’institucions i entitats que atenen a Catalunya als infants, apleguen un ampli ventall d’informacions sobre les seves condicions de vida i sobre molts aspectes que afecten els seus drets en general, o els drets de subconjunts d’infants en particular. De vegades, algunes de les entitats recopilen aquestes informacions i publiquen informes o d’altres documents que permeten una visió més sistemàtica d’algunes d’aquestes situacions.

Les administracions que actuen a Catalunya i les seves diverses institucions, departaments i organismes coneixen realitats parcials de la vida dels infants a casa nostra des de l’atenció que en fan a necessitats molt concretes. Salut, educació, serveis socials, cada departament i cada organisme dins de cada institució té les seves dades de treball a partir del seu àmbit de responsabilitat.

El mateix passa entre les associacions i ONG’s. Cadascuna centra la seva activitat en problemàtiques més o menys concretes i, en conseqüència, l’acumulació de coneixement que tenim és sempre parcial pel que fa a la realitat dels nostres infants.

Per la seva part, Universitats i Centres d’investigació, de vegades, desenvolupen recerques a partir de l’explotació de les dades proporcionades per entitats i institucions, i d’altres vegades les recullen pel seu compte, però amb el denominador comú que sovint són poc conegudes a casa nostra per la ciutadania en general.

Des de la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya hem pensat que molts d’aquests informes i informacions es podrien relacionar i que serien útils per ajudar-nos a tots a tenir una visió més global, realista i detallada de la diversitat de situacions existents que afecten els nostres infants i els seus drets. Es per això que la TIAC vol promoure un esforç de recopilació i ordenació de dades, bo i col·laborant a la presa de consciència dels diversos actors implicats en la millora de les condicions de vida i en la promoció dels drets dels infants i adolescents al nostre país.

Ara bé, també ens cal preveure com podrem fer servir aquestes informacions per tal que es prengui consciència de la seva importància, i per tal que doni fruits pràctics concrets. És per aquests motius que hem volgut comptar amb la participació de Jorge Cardona, membre del Comitè dels Drets dels Infants, per a que, des de la seva experiència, ens assessori sobre els usos i formats que les diferents informacions i informes poden tenir per a la millora de les condicions de vida i el reconeixement i garantia dels drets dels Infants i Adolescents de Catalunya, i per a l’elaboració del  V i VI Informe d’Aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDN) en Espanya, i dels informes de seguiment.