En la declaració de principis de la TIAC es concreten una sèrie de tasques:

  • Dinamització i coordinació dels esforços que des del teixit associatiu es dediquen a la infància i l'adolescència.
  • Seguiment de la situació de la població infantil i adolescent a Catalunya i del compliment dels seus drets.
  • Vetllar per la inclusió de la perspectiva d'infància en tota acció legislativa i administrativa i, en general, en el conjunt d'actuacions socials.
  • Sensibilització social envers els drets d'infants i adolescents, i la promoció de la seva participació social.

Infants i adolescents constitueixen un conjunt de persones que encara no té reconeguda la seva plena ciutadania. La situació d’indefensió i sovint d’invisibilitat que afecta a nens i nenes, a nois i noies obliga a emprendre acci ons per promoure el compliment dels drets reconeguts a la Convenció dels Drets de l’In fant, aprovada per les Nacions Unides el 1989. És necessari que els infants i adolescents esti guin reconeguts com a subjectes de drets i com a ciutadans de ple dret, bo i establint els mecanismes que fa cin possible la seva participació social, real i efecti va. Els governs, el teixit associ atiu i la ciutadania en general els han de tenir en compte i respectar la seva opinió en les qüestions que els afecten. Així mateix, cal tenir present en tot moment la pers pectiva de la infància i vetllar per l’interès superior de l’infant i l’adoles cent en totes les accions en què aquests es vegin afectats.

Atesa la sensibilitat d’un gran nombre d’agents que dediquen els seus esforços al benestar d’aquest sector, per assolir aquests reptes, es fa necessària la vertebració del teixit associatiu que treballa des de diferents perspect ives per millorar les condicions de vida dels nens i nenes, dels nois i noies a Catalunya. La Taula per a la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC) es constitueix com una entitat que es proposa coordinar la tasca d’amplificar els seus resultats amb vistes a impulsar accions i polítiques que permetin avançar en el reconeixement dels seus drets com a ciutadans del present.

Seran tasques de la TIAC la dinamització i c oordinació dels esforços que des del teixit associatiu es dediquen a la infància i l’adol escència; el seguiment de la situació de la població infantil i adolescent a Catalunya i del compliment dels seus drets; el vetllar per la inclusió de la perspectiva d’infància en tota acci ó legislativa i administrativa i, en general, en el conjunt d’actuacions socials; la sensib ilització social envers els drets d’infants i adolescents, i la promoció de la seva participació social.

Amb la consciència de la necessitat de buscar complicitats i sumar esforços entre el teixit associatiu, l’administració pública, la comunitat educativa –educació formal i no formal- i la totalitat dels agents que intervenen en l’àmbit de la infància i de l’ad olescència a Catalunya, un dels objectius fonamentals de la TIAC se rà l’impuls d’un Pacte per la infància i l’adolescència a Catalunya d’ampli consens, que suposi una millora substancial del compliment dels drets dels infants i adolescent s des d’una perspectiva global, tal i com es planteja a partir de la Convenció (provisió, protecció i participació).

Aquest Pacte ha de permetre l’impuls de polítiq ues integrals per a la infància i l’adolescència, sensibilitzar l’opinió pública sobr e la situació de la població infantil i adolescent, i establir coalicions i xarxes de treball i coalicions entre els diferents sect ors socials per iniciar estratègies de tot tipus amb l’objectiu comú de l benestar dels infants i adolescents a partir del reconeixement de la seva plena ciutadania.

La Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC) es va constituir el 17 de juliol de l’any 2007 per tal de promoure els drets dels infants i els adolescents reconeguts a la Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per Nacions Unides l’any 1989.

La TIAC està formada per entitats dedicades a diferents vessants de l’àmbit de la infància i l’adolescència.

Subcategories